• 0 termékek
 • KUJBUS-ELEKTRO KFT.

  Adatkezelési Tájékoztató

  Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az Ön által személyesen Adatkérő Lap elnevezésű
  dokumentumon, vagy a Társaságunk honlapján/weboldalán közvetlenül, vagy az oldal
  használata során megadott és a Társaságunk által kezelt személyes adatok és egyéb adatok
  kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza, azt Önnel megismertesse.

  A jelen Adatkezelési Tájékoztató a Társaságunk Adatkezelési Szabályzatának 2. számú
  mellékletét képezi, és az írásban papír alapon, vagy a www.kujbuselektro.hu weboldalon a
  látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, GDPR útmutató letöltéséhez és hírlevél
  kiküldéséhez, kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A
  személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi Társaságunk:
  Az Adatkezelő a részére megadott adatok helyességét nem ellenőrzi, azok valódiságáért,
  megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Érintett e-mail címének
  megadásával egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címen kizárólag ő
  érthető el, ő vesz igénybe szolgáltatást, rendel terméket.


  1./ Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
  érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
  céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
  2./ Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
  elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
  szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  3./ A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata
  az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
  rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
  4./ Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az
  adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak
  az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

  I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  Az adatkezelő megnevezése: KUJBUS-ELEKTRO Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
  Az adatkezelő címe: 4002 Debrecen, Fülehalmi út 2.
  Az adatkezelő elérhetőségei: email: info@kujbuselektro.hu
  tel: +36 (70) 3628893
  honlap: www.kujbuselektro.hu


  Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
  Adatkezeléssel érintettek köre: Szolgáltatást igénybevevők, Vásárlók
  Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az Érintettek illetve a weboldal Felhasználói az adatbekérő
  lap kitöltése, illetve a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes
  adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
  Az adatkezelés célja: szolgáltatás teljesítése, értékesítés teljesítése, kapcsolatfelvétel,
  kapcsolattartás.
  Az adatkezelés módja: manuális és automatizált adatkezelés / papír alapon és/vagy
  elektronikus formában.

  2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

  A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes
  alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a www.kujbuselektro.hu
  oldalon található, illetve a Társaság székhelyén, telephelyén fellelhető adatkérő lap
  igénybevételével:


  • Név, cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás, szolgáltatás teljesítése
  • Születési hely és idő: cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás, szolgáltatás teljesítése (nem
  kötelezően kitöltendő adat)
  • e-mail címe “E-mail” – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése,
  • telefonszáma “Telefonszám” – nem kötelezően kitöltendő adat a szolgáltatás
  igénybevételéhez – cél: kapcsolatfelvétel telefonon

  3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

  A megadott adatokat 5 évig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

  4. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK SZEMÉLYNEK:

  Társaságunk kizárólag jogi igényeinek, követeléseinek érvényesítése érdekében továbbítja a részére megadott személyes adatokat, Dr. Fodor Judit Egyéni Ügyvéd (4034. Debrecen, Vágóhíd utca 2. I. ép. fszt.4.) részére.

  5. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE:

  Nem történik adattovábbítás külföldre.

  6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

  Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
  a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
  c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
  Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok
  forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, amennyiben adatfeldolgozó
  részére továbbít adatokat az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
  tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
  intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
  adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  Az Adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján
  – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett
  tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok
  körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens
  időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az
  adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
  Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
  azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
  megadni a tájékoztatást.
  A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó
  tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az
  Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

  Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
  1/ kezelése jogellenes;
  2./ az érintett kéri;
  3./ az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
  törlést törvény nem zárja ki;
  4./ az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
  határideje lejárt;
  5./azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
  A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
  értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés
  mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
  kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
  elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli
  és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az
  Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás
  lehetőségéről.

  7. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN:

  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
  kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
  érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  c) törvényben meghatározott egyéb esetben.


  Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
  legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
  döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.


  Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést –
  beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja,
  valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
  akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
  intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


  Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a
  fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
  számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.


  Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági
  jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló
  megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek
  jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi
  képviselők részére is kiadhatók.

  8. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT:

  Kérjük a tisztelt Érintetteket/ Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az
  Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel
  velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.


  Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő
  ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a
  törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett
  választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
  megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.


  Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
  követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az
  Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
  követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
  Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való
  felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy
  az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok
  idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben
  a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett
  szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  9. HATÓSÁG ELJÁRÁSA:

  Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. szm

  Tel: 06-1-391-1400

  Fax: 06-1-391-1410

  e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

  II. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

  1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

  Amikor Ön a www.kujbuselektro.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy
  hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie
  egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor
  ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az
  Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.
  Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb
  technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a
  hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait,
  hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t
  küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak
  megfelelően működni cookie-k nélkül.

  A www.kujbuselektro.hu weboldalon a Google Analytics és a Facebook által használt cookiek (sütik) működnek, melyek működésére a Google és a Facebook adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

  Letölthető adatkezelési irányelv dokumentum: